Vojenstvi.cz

Československé vojenství Československé vojenství

Věřte Nevěřte - logo rubriky

Věřte Nevěřte je název našich tvrzení měsíce. Rubrika byla v prosinci 2007 zrušena. Zůstalo zde ale 75 tvrzení. Jen na Vás záviselo, zda jste se přiklonili k pravdě nebo tápali ve smyšlenkách autorů vojenstvi.cz. Každý měsíc jsme pak na tomto místě uvedli výrok na pravou míru. Každý měsíc jste mohli hlasovat buď ve jménu pravdy, nebo se bohapustě mýlit.


„Špalíček pravdy“ pod procentuálním poměrem a počtem hlasujících graficky vyjadřuje zastoupení správných odpovědí a stojí vždy na straně skutečnosti. Věřte Nevěřte, věříte?
 

Archiv minulých let: 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Tvrzení měsíce prosince 2002:
Nejvyšší vojenskou hodností v československé armádě byl armádní generál.
Pravda 78% (104) (30) 22% Lež

Je vidět, že v československých vojenských hodnostech se opravdu vyznáte, a většina z Vás poznala, že jsme si nevymýšleli. V československé armádě byl vždy nejvyšší hodností "jen" armádní generál. V roce 1918 se zavedlo označování generálů podle hodnostních tříd (I. až V.), ale I. a II. nebyla udělena. V roce 1927 hodnostní třídy nahradil francouzský systém, zahrnující tři generálské hodnosti - brigádního, divizního a armádního generála. V roce 1948 je doplnil sborový generál. Nakonec došlo k přijetí sovětského hodnostního systému a od roku 1953 v československé armádě sloužili generálmajoři, generálporučíci, generálplukovníci a armádní generálové. Maršálové se v našich podmínách zkrátka neujali. A pokud už výjimečně nějaký československý občan vyšší hodnost měl, byla mu udělena během služby v armádě jiného státu (například rakousko-uherský polní maršál Böhm-Ermolli, který žil v Opavě).
Tvrzení měsíce listopadu 2002:
Nejlepším československým agentem ve 2. polovině 30. let byl Paul Thümmel alias agent A-54.
Pravda 73% (73) (27) 27% Lež

Především publicisté a také někteří historici se snaží udělat z Paula Thümmela alis agenta A-54 výjimečného špiona, který měnil dějiny. Jako v mnoha podobných případech je skutečnost trochu jiná. Paul Thümmel byl dvojitým agentem, který Československu pomáhal, ale i škodil. Prozradil některé informace, další si však nechal pro sebe a naší zpravodajské službě je neposkytl. Navíc v kritických dobách květnové a zářijové mobilizace, kdy ho bylo nejvíce třeba, se odmlčel. Jeho přínos pro Československo je tedy silně diskutabilní. Daleko větší význam měl agent A-51, který předal československé rozvědce zásady německého útoku a pomohl k odhalení zrádného kapitána Edmunda Kalmára.
Tvrzení měsíce října 2002:
V dubnu 1915 přešel na ruské frontě dobrovolně do zajetí celý "pražský" 28. pěší pluk rakousko-uherské armády.
Pravda 75% (78) (26) 25% Lež

Mýty a omyly nejsou zdaleka jen záležitostí naší doby a my jsme vám jeden takový starší právě představili. Zrodil se v letech první světové války a měl podpořit snahy o vytvoření československých legií vyvoláním dojmu o masovém přebíhání českých a slovenských vojáků z rakousko-uherské armády. A jaká byla pravda. "Pražský" 28. pěší pluk se na frontě v Karpatech v dubnu 1915 dostal do mimořádné obtížné situace. Jeho vojáci zůstali odříznuti v horském terénu, vystaveni nepřízni počasí, bez jakékoliv pomoci. Po vyčerpání fyzických i psychických sil padli nakonec do ruského zajetí. O nějakém dobrovolném a organizovaném přechodu k nepříteli nemůže být proto ani řeč.
Tvrzení měsíce září 2002:
Sovětský svaz, i když vždy vystupoval jako náš věrný spojenec, sám usiloval o účast na diplomatických jednáních o československo-německé krizi v roce 1938.
Pravda 57% (92) (69) 43% Lež

Sovětský svaz skutečně ve snaze udržet si svoje velmocenské postavení v Evropě, usiloval o svoji účast na diplomatických jednáních o československo-německé krizi. Stalin se totiž obával, že západní velmoci se s Německem dohodnou na rozdělení sfér vlivu a Sovětský svaz bude nucen vést izolovanou válku s Německem. Jeho přáním přitom byla opačná situace, kdy Británie a Francie vedou dlouhodobou válku s Německem, do níž Sovětský svaz vstupuje až po jejich vzájemném vyčerpání a válka přerůstá ve světovou revoluci (viz sovětská vyjádření pro čs. komunisty po podpisu paktu Molotov-Ribebentrop).

Po Hitlerově norimberském projevu (12.9.1938) a vypuknutí henlainovského povstání v československém pohraničí (13.9.1938) Sovětský svaz 14.9.1938 vystoupil s návrhem na uspořádání mezinárodní konference k československo-německé krizi za účasti Francie, Anglie, USA a samozřejmě i jeho samotného. K velkému překvapení USA pak 28.9.1938 SSSR oficiálně poděkoval za pozvání na takovouto konferenci (viz hlášení chargé ď affaires USA z Moskvy), i když USA žádnou konferenci neiniciovaly.

Na dotazy vznesené prezidentem Benešem o poskytnutí vojenské pomoci Sovětského svazu odpověděl velvyslanec Alexandrovský po konzultacích s Moskvou sice vždy pozitivně, ale s takovým časovým zpožděním, že případná pomoc byla stejně bezpředmětná. Např. na dotaz zda SSSR pomůže ČSR při odmítnutí mnichovského diktátu i bez pomoci Francie, vznesený dne 30.9.1938 v 9.30, byla prezidentovi ČSR kladná odpověď doručena až 3.10.1938 ve 02.00, tj. 62 hodin po jeho přijetí podmínek mnichovské dohody (viz I. Lukeš, " Stalin and Benes at the End of September 1938", Slavic Review, 1993).

Tvrzení měsíce srpna 2002:
Osoby, které neabsolvovaly vojenskou službu (včetně žen, které se nepovolávaly), musely v meziválečném Československu platit zvláštní daň.
Pravda 21% (18) (68) 79% Lež

Většina z vás si byla jista, že jde o lež, ale i tentokrát jsme vám naservírovali čistou pravdu. Na základě § 4 branného zákona č. 193/1920 Sb. bylo stanoveno, že osoby, které nekonaly vojenskou službu, budou platit tzv. vojenskou daň. Po celá 20. léta a v průběhu 1. poloviny 30. let se sice zmíněné ustanovení branného zákona nenaplnilo, avšak zákonem č. 266/1934 Sb. byl zaveden tzv. branný příspěvek. Ten musely platit všichni (tj. muži i ženy), kteří si v armádě neodsloužili alespoň 12 týdnů, a to od 25 do 50 let svého věku. Vybíral se formou 10 % přirážky k důchodové dani.
Tvrzení měsíce července 2002:
Československo vydávalo koncem 30. let na armádu nedostatečné množství financí a zanedbalo tak svoji obranu.
Pravda 9% (11) (110) 91% Lež

Tentokrát jste se nedali zmást a naprostá většina z vás poznala, kde leží pravda. Zdá se, že naše stránky plní svůj účel, což je dobře. Pro úplnost si uveďme, že první větší finanční prostředky byly pro armádu uvolněny v roce 1934, další pak především v roce 1936 a 1937. A i když se to neobešlo bez protestů ministerstva financí, armáda nakonec dostala, co chtěla. Podrobný výzkum v této oblasti stále chybí, nicméně dílčí odhady ukazují, že Československo vydávalo na svoji obranu zřejmě nejvíce ze všech demokratických států.
Tvrzení měsíce června 2002:
Počátky našich výsadkových jednotek, které se proslavily v letech 2. světové války (např. atentát na Heydricha), byly položeny již koncem 30. let v rámci prvorepublikové armády.
Pravda 47% (52) (59) 53% Lež

Počátky našich výsadkových jednotek byly skutečně položeny již koncem 30. let, byť to byly počátky dosti skromné. Po prostudování dostupných informací ze zahraničních armád se v létě 1938 rozhodl Hlavní štáb československé armády provést konkrétní kroky. Prozatím se počítalo s výcvikem jedné čety, jejímž úkolem by byly destrukční akce v týlu nepřítele. Samotný výcvik měl začít v dubnu 1939 v Milovicích, ale mobilizace na podzim 1938 přípravy narušila. Na přelomu let 1938 a 1939 se sice v nich pokračovalo, ale v únoru 1939 byly nakonec definitivně zrušeny a výcvik parašutistů se neuskutečnil.
Tvrzení měsíce května 2002:
V květnu 1938 Německo chystalo útok na Československo, které proto muselo vyhlásit částečnou mobilizaci.
Pravda 75% (125) (42) 25% Lež

Jak Vám minule přálo štěstí, dnes Vás štěstěna bez mrknutí oka opustila. Pravda se skrývala v mlze dohadů. O tom, co stálo na počátku tzv. květnové krize, se historici stále přou. Nicméně lze říci, že Německo útok na Československo nechystalo a šlo o omyl čs. zpravodajské služby. Existují dokonce hypotézy, že za vším stála deziformace německé nebo dokonce sovětské zpravodajské služby.
Tvrzení měsíce dubna 2002:
Vyšší důstojnický sbor československé předválečné armády utrpěl v boji s německými okupanty velmi těžké ztráty.
Pravda 73% (62) (23) 27% Lež

Tentokrát se většina z vás přiklonila na stranu pravdy a udělala dobře. Důstojnický sbor československé armády skutečně utrpěl v boji s německými okupanty značné ztráty, i když se o tom příliš nemluví. Fakta ovšem hovoří jasně! Například ze 137 generálů jich 26 zemřelo nepřirozenou smrtí a 17 bylo vězněno, z 82 plukovníků generálního štábu jich 17 zemřelo nepřirozenou smrtí a 12 bylo vězněno, z 216 plukovníků zbraní jich nepřežilo 35 a dalších 31 bylo vězněno. Vojenské odbojové skupiny jako Obrana národa, Schmoranzova skupina, Rada tří a další se zapsaly slavným písmem do naší historie.
Tvrzení měsíce března 2002:
Na zámku Zelená hora u Nepomuku působili příslušníci pomocných technických praporů, tzv. černí baroni.
Pravda 93% (88) (7) 7% Lež

Zde Vás fantazie vodila za nos, zatímco si fakta hrála na schovávanou! Je vidět, že asi každý z vás zná slavné dílo Miloslava Švandrlíka "Černí baroni aneb válčili jsme za Čepičky". Leč literatura se od skutečnosti může někdy dost lišit, a to platí i v tomto případě. Příslušníci pomocných technických praporů, označovaní jako černí baroni, totiž na zámku Zelená Hora u Nepomuku nikdy nepůsobili. V letech 1951 až 1957 byl v tomto objektu umístěn 1. technický prapor, který mezi pétépáky, přes jistou podobnost názvu, nepatřil. U tohoto technického praporu také absolvoval svoji vojenskou službu Miloslav Švandrlík a skutečné poměry u pomocných technických praporů tak nikdy nepoznal. Kromě toho jste si ve filmu mohli všimnout, že vojín Kefalín vykonával strážní službu se zbraní (puška vz. 52), což by se u útvarů PTP nikdy nemohlo stát. Jejich příslušníci vykonávali službu beze zbraně. U 1.technického praporu nebyli zařazeni politicky nespolehlivý vojáci (kategorie "E"), ale pouze vojáci se zdravotním omezením (kategorie "Cj" a Cd").
Tvrzení měsíce února 2002:
V roce 1920 Československo uzákonilo, že bude armádu budovat na miličním základě.
Pravda 22% (17) (59) 78% Lež

Tentokrát to vypadalo tak jednoduše. Jenže v historii a především v té nedávné platilo heslo: prověřovat a prověřovat. Takže, pokud jste nahlédli do příslušné sbírky zákonů z roku 1920 a našli si zákon č. 193, zjistili jste, že hned v prvním paragrafu se píše: "Branná soustava republiky Československé bude vybudována na podkladě miličním, ustanovení tohoto zákona platí pro dobu přechodnou." To, že doba přechodná nakonec trvala až do roku 1939 a že na miliční systém si v té době už nikdo nevzpomněl, na věci nic nemění.
Tvrzení měsíce ledna 2002:
Československá armáda se v 1. polovině 30. let rozhodovala mezi výstavbou opevnění a hromadným zaváděním tanků a letadel.
Pravda 76% (102) (32) 24% Lež

Do nového roku jsme vstoupili s jedním z nejrozšířenějších omylů o československé předválečné armádě. Jeho autorem je zřejmě známý autor literatury faktu Ota Holub, který jednu z kapitol ve své knize o československém opevnění nazval "Tanky nebo opevnění?", čímž se zrodil slavný mýtus. Dochované dokumenty v archivech ani vzpomínky bývalých vojáků však nic takového nepotvrzují. Naopak dokazují, že československá armáda souběžně stavěla opevnění i zaváděla tanky a letadla, přičemž se snažila nic nezanedbat a vhodně skloubit výhody jednotlivých druhů zbraní. Pokud se chcete o celém problému dozvědět více, nahlédněte do nejnovějšího čísla časopisu "Novodobé fortifikace". Tentokrát jsme si s Vámi nezahráli my, ale přímo autor odborné literatury. Jak křehká je hranice mezi pravdou a lží!

Archiv minulých let: 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

 
TOPlist